استاندار اصفهان:

تأثیر مدیریت پساب بر بهبود کشاورزی و احیای گاوخونی

استاندار اصفهان گفت: وقتی این پساب تصفیه شد و وارد چرخه کشاورزی و تالاب گاوخونی شد بخش زیادی از خطرات زیست محیطی که از حوزه تالاب ما را تهدید می‌کند برطرف می‌شود.

آخرین اخبار