در تخصیص بودجه سال 95

کودکان و سالمندان در مصوبات اعتباری شورای شهر اصفهان در اولویت قرار گرفتند

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در اختصاص ردیف های بودجه سال 95، کودکان و سالمندان از اولویت برخوردار شدند.

آخرین اخبار