با تغییر الگوی جمعیت

سن سالمندی در ایران آغاز شد

سن سالمندی در ایران آغاز شده و این در حالی است که هنوز زیرساخت های لازم برای نگهداری سالمندان و همچنین آموزش های لازم برای مراقبت از این قشر در جامعه ارایه نشده است.

آخرین اخبار