من و حق شهروندی و این همه ناسپاسی/

دیگر کسی خاکسترنشین آتش ظلم مُرفّهان بی درد نمی شود!

نمی دانی چقدر آن نقطه از پیام منشور لاجرم بر دلم نشست و آتش نهفته در سینه ام را به خاکستر نشاند که گفته بودند: شهروندان حق دارند از محیط زندگی و کاری ایمن و عاری از آسیب های جسمی و روحی به آنان برخوردار شوند . عجب کلام دلنشینی !

آخرین اخبار