همزمان با جمعه آخر ماه رمضان:

تضرع کشاورزان شرق اصفهان در رفع مشکلات خشکسالی به روایت قلم

مراسم ویژه تقرب به درگاه خداوند جهت ظهور آقا و نزول رحمت الهی در شرق اصفهان انجام شد.

آخرین اخبار