در جلسه هماهنگی روز قدس بخش بن رود مطرح شد:

حضور فعال مردم بخش بن رود در حمایت از مردم غزه

بخشدار بخش بن رود نسبت به حضور با شکوه مردم بخش بن رود در راهپیمایی روز جهانی قدس در شرایط بحرانی غزه تاکید کرد.

آخرین اخبار