در جلسه علنی شورای شهر:

طرح پیشنهادی شورای شهر برای بلیت شهر رویاها تصویب شد

با رد لایحه شهرداری اصفهان در زمینه بلیت شهر بازی شهر رویاها شورای شهر اصفهان طرح پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه داد و این طرح با آرای اکثریت اعضای شورا به تصویب رسید.

آخرین اخبار