سهم بودجه مناطق محروم چندان تغییری نداشته است

پس از یک هفته تاخیر شهردار اصفهان حاضر شد تا بودجه ۲۲۰۰میلیارد تومانی شهرداری را به شورا برساند اما به نظر می رسد اختصاص ۴۶ میلیارد تومان به مناطق محروم شهر دردی از این مناطق دوا نمی کند.

آخرین اخبار