فرماندار شهرستان اصفهان:

حقابه، حق قانونی کشاورزان شرق اصفهان است/ لزوم خدمتگذاری شایسته به مردم

رضوانی فرماندار اصفهان گفت: حقابه کشاورزان حق قانونی آنهاست و زمانی که آب نیست باید خسارت وارده به کشاورز پرداخت شود.

آخرین اخبار