در جلسه شورای بخش جروقویه سفلی مطرح شد:

تاکید بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب

در جلسه شورای اسلامی بخش جرقویه سفلی بر ضروت صرفه جویی در مصرف آب با توجه به کمی بارش و کمبود منابع زیرزمینی تاکید شد.

آخرین اخبار