فرماندار اصفهان خبر داد

افزایش اعتبارات شهرستان اصفهان در سال جاری

فرماندار اصفهان گفت: اعتبارات شهرستان اصفهان در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

آخرین اخبار