در جلسه ستاد زكات بخش بن رود مطرح شد:

انتظار پرداخت زکات شهرستان اصفهان به میزان 2 برابر در سال جاری

ترويج و تشويق كشاورزان منطقه جهت اداي فريضه واجب زكات با تأكيد برآگاهي سازي و اطلاع رساني به كشاورزان بخش بن رود توسط روحانیون در جلسه زکات انجام شود.

آخرین اخبار