مراسم تودیع و معارفه شهردار:

بعد از مدتها انتظار، شهردار شهر حسن آباد معرفی شد

حسین ایروانی به عنوان شهردار شهر حسن آباد انتخاب شد.

آخرین اخبار