در جلسه بررسی مشکلات کشاورزان شهر ورزنه :

دریچه های احداثی در نوسانات آب بیشترین ضرر را به کشاورزان ورزنه منتقل می کند

باتوجه به درخواست جمعی از کشاورزان شهرورزنه درمحل بخشداری جلسه ای باحضورمعاونت فرماندار درمحل نمازخانه بخشداری بن رود تشکیل و کشاورزان خواسته های خود را مطرح وخواستار رسیدگی موضوع شدند.

آخرین اخبار