جلسه انجمن كميته نهضت مطالعه مفيد شهر ورزنه

دومين جلسه كميته نهضت مطالعه مفيد بخش بن رود در شهرداري شهر ورزنه برگزار گرديد.

آخرین اخبار