گزارشی از جلسه اشتغال و کارآفرینی بن رود:

دانش و سرمایه دو بال اشتغال شرق اصفهان/ مسائل مربوط به آب با سوء مدیریت همراه بود

بخشدار بخش بن رود گفت: برای ایجاد اشتغال باید دو اصل را مبنا قرار دهیم و در این زمینه از دانش فنی و سرمایه لازم در این بعد بهره ببریم.

آخرین اخبار