آب خوبی برای کشت پاییزه به کشاورزان تحویل داده می شود

معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو موظف است ظرف یک سال، ساختار مدیریت واحد را در حوضه آبریز زاینده‌رود پیاده نماید.

آخرین اخبار