سومیـن جلسـه ی شـورای اسـلامی شهـر هـــرنـد

سومین جلسه ی منتخبین چهارمین دوره ی شورای اسلامی با محوریت تعامل ، همکاری و هم اندیشی با دیگر ادارات و نهادهای انقلاب اسلامی شهر هرنددر محل دفتر شورا ، آغاز شد .

آخرین اخبار