فرماندار اصفهان در جشن بزرگ احیا کنندگان زاینده رود

اقدام کشاورزان در ساماندهی رودخانه از مصادیق عزم ملی است

فرماندار اصفهان گفت: کسی نمی تواند ادعا این را داشته باشدکه بدون همراهی کشاورزان در ساماندهی رودخانه موفق می شود، حضور کشاورزان در راستای این طرح از مصادیق عزم ملی و مدیریت جهادی بود.

آخرین اخبار

تبلیغات