کارگردان اصفهانی:

جشنواره عمار یک فرصت مغتنم و یک ظرفیت است

کارگردان اصفهانی درباره ضعف ها و کاستی های جشنواره فیلم مردمی عمار گفت : برگزاری استانی جشنواره عمار یک فرصت مغتنم و یک ظرفیت برای اصفهانی هاست.

حجت الاسلام حاج شیخ علی رهبر:

جشنواره فیلم مردمی عمار حرکتی مردمی و پایدارخواهد ماند

برخی فکر می کنند که یک انسان انقلابی هرچه از سیاست فاصله بگیرد، متحول تر است مگر می شود یک فرد عارف و هنرمند نسبت به این که مردم در گمراهی بیفتند؛ بی تفاوت باشد.

آخرین اخبار