درخشش ورزشکاران استان اصفهان در جشنواره فرهنگی ورزشی معلولان کشور

مسئول واحد تربيت بدني اداره كل بهزيستي استان اصفهان از درخشش ورزشکاران اصفهاني در جشنواره فرهنگی ورزشی معلولان پسر و دختر كه در شهرستان بابلسر و تنكابن برگزار شد، خبر داد.

آخرین اخبار