در شهر هرند برگزار شد:

اولين جشنواره سبزه برتر در شهر هرند/ تصاویر

به يمن استقبال از بهار ۱۳۹4 و طليعه عيد باستاني نوروز ،نخستين جشنواره سبزه برتر در شهر هرند برگزار شد

آخرین اخبار