افتخاری دیگر در جرقویه علیا؛

رتبه سوم جشنواره خوارزمی نصیب دانش آموز جرقویه ای شد

عباس احمدی دستجردی در رشته دست سازه رتبه سوم جشنواره خوارزمی کشوری را از آن خود کرد.

آخرین اخبار