جزئیات نحوه برآورد درآمد خانوار توسط دولت

فرم ثبت‌نام دریافت دوباره یارانه نقدی منتشر شد

فرم های درخواست یارانه نقدی، سه برگ است که در برگه نخست، فرد متقاضی باید مقررات و هشدار دولت را مطالعه و تایید کند، در برگه دوم، شماره ملی و تعداد خانوار درج می شود و در برگه سوم، فرد متقاضی اطلاعات مربوط به دارایی و درآمد خود را ذکر می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات