لطیفه سادات مرتضوی

جریان سازی؛ گمشده تشکل های دانشجویی

اگر هدف از جریان سازی و فرهنگ سازی را عمومی کردن علم و فرهنگ دانست و نه عاميانه کردن آن، می توان در این زمینه پیشتاز عرصه فرهنگ بود.

آخرین اخبار

تبلیغات