مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:

صرفه جویی 10 درصدی تضمین کننده جریان برق دائمی در تابستان

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان با تاکید بر صرفه جویی 10 درصدی مشترکان، گفت: این کارتضمین کننده جریان برق دائمی در تابستان است.

آخرین اخبار

تبلیغات