عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

شورا فارغ از جریان‌های سیاسی به دغدغه‌های مردم رسیدگی کند

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورا فارغ از جریان‌های سیاسی به دغدغه‌های مردم رسیدگی کند.

آخرین اخبار

تبلیغات