وقتی که درب زندان باز شد اما هیچ کس توان فرار نداشت!

چنان ضعیف و ناتوان شده بودیم که اگر می گفتند آن طرف سیم های خاردار خانه تان است، میلی به رفتن نشان نمی دادیم. جرأت داشتیم، اما قدرتی برای ایستادن نداشتیم.

آخرین اخبار

تبلیغات