نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان:

چند شغله ها جای خود را به جوانان بیکار بدهند

دولت و ارگان های مختلف باید با حذف چند شغله هاو همچنین با به کار نگرفتن نیروهای بازنشسته تا حدودی آمار جوانان مستعد و بیکار را کاهش دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات