مهدی نجفی:

پویایی شجرۀ طیبۀ بسیج ، نیازمند فهم دینی و جذب حدأکثری

شجرۀ طیبه بسیج نهادی پاک سرشت و الهی است که بنیان و اساس آن در اسلام ناب نهفته می باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات