در اقدام عجیب وزارت ارشاد؛

اسکار بگیریم یا نگیریم؟ مسئله این است!!

اقدامی که در ابتدای دولت تدبیر و امید و از سوی مسئولین فرهنگی بسیار قابل تأمل است. این اقدام اعتراض بسیاری از فیلمسازان ایرانی را در بر داشته است. قصد نقد فیلم را نداریم. به اندازه کافی پیرامون گذشته بحث و نقد شده است…

آخرین اخبار

تبلیغات