گوشه هایی از زندگی یک زن

در روزگاری که بشر را تکنولوژی احاطه کرده است و انسانیت خلاصه در خودمحوری می شود یعنی انسانی که قرار بود جانشین خداباشد جای خدا می نشیند و در شرایطی که نگاه های مترقی روشنفکران جامعه به این سمت است که زن جایگاه عالی دارد، می بینیم که زن امروز ما در جامعه دچار بحران معنا شده و نگاه ها ابزاری شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات