نگرانی از اختیارات زیاد رئیس دفتر روحانی

یک سایت حامی دولت از رشد بیش از اندازه و دور از اندازه رئیس دفتر رئیس جمهور ابراز نگرانی کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات