جانشین اسبق اداره سیاسی سپاه:

حاصل دیپلماسی التماسی، قطع رابطه کشوری چون مالدیو با ایران است

جانشین اسبق اداره سیاسی سپاه گفت: قطع رابطه کشورهایی چون جیبوتی و مالدیو حاصل دیپلماسی التماسی و لبخند به دشمن است.

آخرین اخبار

تبلیغات