حرف جانبازان اصفهانی:

مشکلات اقتصادی را با جان و دل می پذیریم تا دشمن پا روی خون شهدا نگذارد

رحیم حق شناس جانباز هفتاد درصد اصفهانی گفت: حق مردم را از دشمن بدون زیر سوال بردن عزت باید گرفت.

آخرین اخبار

تبلیغات