با تبليغ برخورداري آب زنده رود را از ما گرفتند!

درآمدزایی توریسم بر هیچ کس پوشیده نیست شهر ما چندین دهه است از درآمدهای مهم پایدارش از راه صنعت توریسم است ولی کسانی هستند که با تبلیغ برخورداری می خواهند این منبع درامد را از ما بگیرند چنانکه آب زنده رود را از ما گرفتند.سالها مردم شهرمان کریمانه ناظر انتقال آب به شهرهای تشنه و نیازمند بودند و چنین روزهای خشکی را انتظار نداشتند.از همین امروز باید به فکر آینده بود.

آخرین اخبار

تبلیغات