شهردار اصفهان

جاری بودن زاینده رود حقوق شهروندی اصفهانی‌هاست

شهردار اصفهان با اشاره به مصادیق مختلف حقوق شهروندی گفت: در شهرداری اصفهان «شفاف سازی» یکی از حقوق شهروندی است که بطور جدی مورد توجه قرار گرفته، قوانین آن وضع شده و نحوه اجرای آن در حال پیگیری است.

مدیر عامل آبفای اصفهان:

جاری شدن آب زاینده رود در تغذیه چاههای فلمن موثر است

مدیر عامل شرکت آبفای اصفهان گفت: جاری بودن زاینده رود تاثیر بسزایی در تغذیه چاههای فلمن و متفرقه ای که در مسیر زاینده رود برای تامین آب آشامیدنی وجود دارد، می گذارد.

آخرین اخبار

تبلیغات