غدیر بهانه ای برای نوشتن حق؛

پایداری مکتب علوی در سایه جاذبه و دافعه امیرالمومنین(ع)

حضرت علی(ع) از مردانی است که هم جاذبه دارد و هم دافعه، و جاذبه و دافعه او سخت نیرومند است. شاید در تمام قرون و اعصار جاذبه و دافعه ای به نیرومندی جاذبه و دافعه حضرت علی(ع) پیدا نکنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات