در پیگیری مشکلات جاده ای شرق اصفهان مطرح شد:

آمادگی شهرداری شهر اژیه در بی خطرسازی جاده سیان- اژیه

شهردار شهر اژیه گفت: شهرداری اژیه آمادگی کامل جهت مشارکت در آزادسازی و زیرسازی سه کیلومتر جاده اژیه به سیان را دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات