امام جمعه اصفهان:

راهکار افزایش تولیدات کشور و رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی است

امام جمعه اصفهان گفت‌: راهکار افزایش تولیدات کشور و رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی بوده و باید کاری کنیم که در این زمینه بخش خصوصی بیش از گذشته در این زمینه فعال شود.

آخرین اخبار

تبلیغات