نماینده شهر اصفهان

حضور دکتر مقتدایی در بین عزاداران شهر ورزنه

نماینده شهر اصفهان در مجلس گفت: چگونه می توان از گاوخونی گذشت در صورتی که بخشی از استان اصفهان است.

کانال زهکش شهر ورزنه با پیگیری عضو شورای شهر سرپوشیده می شود

با پیگیری های صورت گرفته توسط اعضای شورای شهر در آینده نزدیک کانال زهکش شهر ورزنه سرپوشیده خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات