معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور در شرق اصفهان

اگر قول پروژه ای را در شرق اصفهان دادیم سعی در تکمیل آن داشته باشیم

معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور طی بازدید از پروژه های شرق اصفهان گفت: با توجه به گستردگی پروژه ها می خواهیم اگر تصمیمی می گیریم هم منطقی باشد وهم بتوانیم حمایت کنیم

آخرین اخبار

تبلیغات