مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت ثبت احوال کشور

افزایش ثروت اجتماعی کشور در گرو اشتغال و تولید است

مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور گفت: توانمندسازي جمعيّت در سن كار در جهت ايجاد اشتغال مؤثر و مولّد و تولید ثروت اجتماعی کشور را افزایش می‌دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات