درباره عوض کردن پسوند رسانه ملی به میلی؛

ادبیات «میلی» دولت در تعامل با «رسانه ملی»

این ادبیات مخصوص این دوره از دولت جمهوری اسلامی است که نه برازنده شعار اعتدال و امید و نه برازنده همدلی و همزبانی دولت و مردم است.

آخرین اخبار

تبلیغات