گسترش دامنه نفوذ بانك‌ها در دستگاه‌هاي سياستگذار؛

اصلاح ربا در بایگانی!

بنابراین گزارش طی روزهای اخیر فشارهای زیاد برای به توقف کشاندنش شد که مهم‌ترین مورد آن هجمه‌ها مربوط به ایجاد کمیته فقهی در بانک مرکزی بود. طرح مذکور با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تهیه شد

آخرین اخبار

تبلیغات