مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان

60 درصد جمعیت استان کارت ملی هوشمند ندارند

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: تنها 40 درصد از جمعیت هدف استان اصفهان موفق به دریافت کارت ملی هوشمند شده اند و 60 درصد باقی مانده تا پایان سال فرصت دریافت کارت ملی هوشمند را دارند.

تصویر کارت ملی هوشمند

در این خبر، تصویری از «کارت ملّی هوشمند» ارائه شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات