مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان

60 درصد جمعیت استان کارت ملی هوشمند ندارند

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: تنها 40 درصد از جمعیت هدف استان اصفهان موفق به دریافت کارت ملی هوشمند شده اند و 60 درصد باقی مانده تا پایان سال فرصت دریافت کارت ملی هوشمند را دارند.

تصویر کارت ملی هوشمند

در این خبر، تصویری از «کارت ملّی هوشمند» ارائه شده است.

آخرین اخبار