یک حادثه و چند تذکر:

شانه های خاکی جاده و حوادث پیش رو!!

حادثه ی تصادف در 5 کیلومتری ورزنه هر چند تلفات جانی در پی نداشت ولی تذکری به جا در جهت پیشرفت کار در اصلاح مسیرهای بین شهری می باشد.

آخرین اخبار