در اولين مجمع عمومي منطقه جرقويه عليا مطرح شد

تشکیل اتاق فکر در اداره آموزش و پرورش منطقه

اولين مجمع عمومي و كارگاه هاي تخصصي گروه هاي آموزشي منطقه جرقويه عليا در سالن اجتماعات دبيرستان شهيد مطهري ودبستان فاطميه با شركت دبيران مقاطع مختلف تحصيلي منطقه برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات