روزنامه‌های سراسری حق توزیع مستقل ضمائم را ندارند

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه روزنامه‌های سراسری حق توزیع مستقل ضمائم را ندارند، گفت: برای کمک به نشریات استانی، آگهی دولتی با اولویت نشریات شهرستان چاپ می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات