رفتار شبهه برانگیز برخی از ستارگان سینمایی؛

سلبریتی‌های مبتذل ما را «قورت» می‌دهند!؟

فرهنگ سلبریتی آغاز یک انحطاط است، انحطاطی که نه ایران؛ بلکه جهان را در خود فرو برده است. این روزها سلبریتی‌ها برای ما تعیین و تکلیف می‌کنند. آنان حتی برایمان شرعیات و عرفیات می‌نویسند.

آخرین اخبار

تبلیغات